Gürültü Kirliliği – Toplum ve Çevre Koruma Bilinci

Örnek Olay

(son güncelleme-29 Mayıs 2008, Cuma)    (ses kirliliği)

Geçenlerde İstanbul’un Avrupa yakasında oturan 90 yaşındaki teyzemi dolaşmaya gittim. 7  katlı apartmanların olduğu zengin bir çevrenin ortasında gene 7 katlı olacağını umduğum bir inşaatın kazısı yapılıyordu.  Teyzemle görüşürken geceleri gürültüden uyuyamadığından yakındı. Apartman görevlisi  çalışmaların ve dolayısıyla gürültünün Cumartesi, Pazar da sürdüğünü söyledi.

Devlet bu tip gürültü kirliliğini önlemeye yönelik önlemleri yaklaşık 4 yıl önce almış ve gerekli yasa ve yönetmelikleri çıkarmıştı aslında.

TÜRK CEZA KANUNU – Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004-  Gürültüye neden olma- MADDE 183. – (1) – “başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”        (not- baştaki mavi renkli TÜRK CEZA KANUNU’nu tıklayarak yasaya ulaşabilirsiniz)

–  Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği  (2002/49/EC) -… “konut alanlarında akşam 17:00 – sabah 07:00 arası inşaat yapılamaz…”              (not- Mavi renkli  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi‘ni tıklayarak yönetmeliğe ulaşabilirsiniz. Yönetmelik çok detaylı olarak diğer gürültü kaynaklarını da kapsamaktadır)

Bu yasal dayanaklarla benim de üyesi olduğum Kuzguncuklular Derneği -Beylerbeyi Derneği ve Çengelköy Halk Girişimi tarafından oluşturulan ”Anadolu Yakası Yaşayanları Ortak Girişimi” Ağustos 2006’da Anadolu Yakasını uyutmayan Kuruçeşme Eğlence Bandı’nın gürültü kirliliğini yasaların uygulanması sonucu engelleyebilmişti.

Gene bu yasaların uygulanması için Yerel Yönetimlerin uyarılması sonucu İstanbul’da Yeniköy, Kuzguncuk ve Kadıköy’de gece çalışmalarının sesi kesildi.

Teyzemin yakınmasını kesecek, aynı zamanda çevrede yaşayanları rahat uyutacak başvuru yöntemini örnek olarak aşağıya veriyorum.  İnanıyorum ki, bu gürültüyü yapanlar kendi evlerinin yanında oluşacak gürültülere de hoşgörülü yaklaşıyorlardır. “Yaşam Kalitesi Bilinci” toplumumuzda arttıkça  bu tip aksaklıklar da azalacaktır.

Yasalar ise çok katı.  Gürültüyü yapan kişinin 2 yıla kadar hapis istemi ile Başsavcılığa çağrılması için sadece örneğe uygun bir dilekçe yetiyor.

Zaten çok ağır bir yük altında çalışan Adliye Kurumların vaktini almamak için, Savcılık Dilekçesi ancak ilk başvurular yetersiz kalırsa verilmelidir diye düşünüyorum.

Benim örneğimde Belediye Zabıta Müdürlüğü “gece çalışabilir” diye bir yazı vermişti. Halbuki bu saatleri değiştirmeye de, bu konuda yazı yazmaya da Zabıta’nın yetkisi  yok.

Daha detaylı bilgi için aşağıda verilen dilekçe örneklerini inceleyebilir ve  kullanabilirsiniz.

******************************

Benim yaptığım ve önerdiğim  işlemler

a. Zabıtayı bilgilendiren ve uyaran bir dilekçe hazırlayıp, telefaks ile yolladım. (Aşağıda Ek-A)

b. Belediye Çevre Müdürlüğünü konu hakkında bilgilendiren ve göreve çağıran bir dilekçe hazırlayıp,   telefaks ile yolladım. (Aşağıda Ek-B)

c. Konudan İstanbul için en sorumlu birim olan “İstanbul Çevre Müdürlüğü”nü bilgilendirip,  inşaat sırasında da gürültü düzeyini gözlemelerini istedim. (Aşağıda Ek-C)

Benim kişisel deneyimime göre; “Devlet ve yönetim doğru uyarılırsa olumlu sonuçlara bir hafta  içinde ulaşılıyor, çünkü yaptırımlar çok ağır.”

*************************

Ek-A) Yerel Yönetim Zabıta Müdürlüğüne Dilekçe (Eğer olaya karışmışsa)

xxxxx Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

xxxxxxx, İstanbul

Sayın İlgililer;

Konu: Gürültü Kirliliği- Geceleyin İnşaat Yapılması

xxxxxx, Pafta xxxxx, Ada No:1241, Parsel No: 38 de süren çokkatlı inşaat geceyarılarına kadar ve hafta sonları da sürmekte ve çevreyi rahatsız etmektedir.

Konuyu görüşmek için inşaata gidip, yasalara göre 19:00-07:00 arasında çalışmamaları gerektiğini söylediğimizde bize “xxxxxx Belediyesi – Zabıta Müdürlüğünün 27 Şubat günü “geceleri çalışabilir” diye yazıp, üzerini imzalayıp kaşelediği bir yazıyı gösterdiler.

Konu ile ilgili düzenlemelere göre;

a. Saat 19:00 ile 07:00 arası meskun mahallerde gece çalışması yapılamaz- Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(2002/49/EC) – “Madde 26- c) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin …… (07:00 – 19:00) dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaktır.”

b. Konunun esas sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile uyumlu çalışan xxxxx Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olması gerekir.

Gereken işlemlerin yapılarak geceleri rahat uyumamızın sağlanmasını rica ederim.

Saygılarımla,

xxxxxxxxxxxxxx

Bilgi İçin:

 1. xxxx Belediyesi Çevre Müdürlüğü

 2. İstanbul Valiliği Çevre Koruma Müdürlüğü

 3. xxxxxİnşaat A.Ş. Xxxxx

Eki: İlgili Yasa ve Yönetmelik Maddeleri (2 Sayfa)

TÜRK CEZA KANUNU (Mavi renkli Türk Ceza Kanunu‘nu  tıklayarak yasaya ulaşabilirsiniz)

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Gürültüye neden olma

MADDE 183. – (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

************

Yönetmelik (not- Mavi renkli Yönetmelik‘i  tıklayarak yönetmeliğe ulaşabilirsiniz. Yönetmelik çok detaylı olarak (apartman içi gürültü gibi) diğer gürültü kaynaklarını da kapsamaktadır. Yürürlükteki Avrupa Birliği Standartları ile uyumludur.)

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

(2002/49/EC)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi için, ….. hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak,

25/6/2002 tarihli 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Şantiye alanları için gürültü kriterleri

Madde 26 Şantiye alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir:

a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerine ve zaman dilimine bağlı olarak bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, şantiye alanı çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz cinsinden Tablo-5 deki sınır değerleri aşamaz.

Tablo-5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

(tablo için bakınız) (not- Mavi renkli  tablo için bakınız’ı tıklayarak yönetmeliğe ulaşabilir, tabloyu inceleyebilirsiniz. Yönetmelik çok detaylı olarak diğer gürültü kaynaklarını da kapsamaktadır)

b) Kullanılan ekipmanlara bağlı olarak şantiye faaliyetinde ortaya çıkan darbe gürültüsü LCmax 100 dBC’yi aşamaz.

c) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin Tablo-5 de verilen gündüz zaman dilimi (07:00 – 19:00) dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaktır. Tatil beldelerinde, turistik alanlarda ve benzeri durumlarda tüm şantiye faaliyetleri büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinin kararı doğrultusunda hafta sonları veya bir kaç ay süre ile tamamen durdurulabilir.

d) Faaliyet sahibi şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları ile büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinden alınan izinlere ilişkin bilgileri inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada gösterilir.

e) Şehir içi yolların ve yerleşim bölgelerinden geçen kara yollarının yapım ve onarımları ile bina yapım, yıkım ve onarım işlemleri sırasında doğacak gürültüleri kontrol etmek için mal sahibi veya yapımcı firma veya kuruluş tarafından; Tablo-5’de verilen sınır değerleri sağlayacak şekilde önlemler alınır. Bu önlemlerle ilgili olarak gerekli durumlarda gürültülü makinelerin ve ağır nakliye taşıtlarının kullanımı, büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesince sınırlandırılır veya durdurulur.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Denetim, Teşvik ve İdari Yaptırımlar

Şikayetlerin değerlendirilmesi

Madde 53 Bu Yönetmeliğin yetki alanı içersinde yer alan gürültü kaynakları bazında yaşanan sorunlar nedeniyle oluşan şikayetlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Gürültü/titreşim konulu şikayet, belediye sınırları içerisinde belediyeye, belediye sınırları dışında ilin en büyük mülki amirine intikal ettirilir.

b) Şikayetin mahallinde incelenmesi ve değerlendirilmesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamındaki yerler için genel kolluğun, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin 62 nci maddesi kapsamındaki konular içinde jandarmanın desteği sağlanır

*******************

Ek-B) Yerel Yönetim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Dilekçe

xxxxx Belediyesi

xxxxxx Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

xxxxx, İstanbul

Sayın İlgililer;

Konu: Gürültü Kirliliği- Geceleyin İnşaat Yapılması

xxxxx Pafta xxx, Ada No:1xxx, Parsel No: 38 de süren çokkatlı inşaat geceyarılarına kadar ve hafta sonları da sürmekte ve çevreyi rahatsız etmektedir.

Konuyu görüşmek için inşaata gidip, yasalara göre 19:00-07:00 arasında çalışmamaları gerektiğini söylediğimizde bize “xxxxxx Belediyesi – Zabıta Müdürlüğünün 27 Şubat günü “geceleri çalışabilir” diye yazıp, üzerini imzalayıp kaşelediği bir yazıyı gösterdiler.

Ayrıca xxxx’da tam yaşam ortamının göbeğindeki bu inşaat için Yönetmeliklere göre gürültü düzeylerinin ölçülerek, gereken işlemlerin yapılmasını ve geceleri rahat uyumamızın sağlanmasını rica ederim.

Saygılarımla,

xxxxxxxxx

Eki: xxxxxx Zabıta Müdürlüğüne Başvurumuz (3 Sayfa)

************************

Ek-C) İl Çevre Müdürlüğüne Dilekçe (Aynı Dilekçe esas Sorumlu Olan Belediye Çevre Müdürlüğüne de verilebilir)

23 Mart 2008

İstanbul Valiliği İl Çevre Müdürlüğü

Fatih Orman Kampüsü

Maslak-Sarıyer

İstanbul

Sayın İlgililer;

Konu: Gürültü Kirliliği- Geceleyin İnşaat Yapılması

xxxxxPafta 6xxxx, Ada No:xx1, Parsel No: 38 de süren çokkatlı inşaat geceyarılarına kadar ve hafta sonları da sürmekte ve çevreyi rahatsız etmektedir.

Konuyu görüşmek için inşaata gidip, yasalara göre 19:00-07:00 arasında çalışmamaları gerektiğini söylediğimizde bize “xxxxxx Belediyesi – Zabıta Müdürlüğünün 27 Şubat günü “geceleri çalışabilir” diye yazıp, üzerini imzalayıp kaşelediği bir yazıyı gösterdiler.

Konu ile ilgili başvurularımız eklidir. Ayrıca xxxxxda tam yaşam ortamının göbeğindeki bu inşaat için Yönetmeliklere göre adı geçen işyerindeki gürültü düzeylerinin ölçülerek, gereken işlemlerin yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

xxxx

Ekleri:    1. xxxx Belediyesi Zabıta Amirliği Başvurusu (3 sayfa)

25 Mart 2008, gültekin orhon “çevreyi koruma bilinci”

*****************

Sonuç: 28 Mart, Cuma günü teyzemi tekrar dolaşmaya gittim.  O arada Şantiye’ye de uğradım.  Sanırım şu an isim de verebilirim.

İnşaatı yapan şirket Polat İnşaat’tı.  Genç bir mühendis arkadaşla sohbet ettik.  Çarşamba günü Beşiktaş Belediyesi telefon ederek, yasal saatler konusunda kendilerini uyarıp saatlere uymalarını istemişler.  Kendileri de saatlere uymaya başlamışlar.  Tek bir sorun vardı, genç arkadaşım artık saatlere uyacağını söylemesine rağmen,  bu kuralın gerekli olduğuna da pek inanmamıştı.   Bu konuda o arkadaşın rahatsız edilmeden yaşama hakkı olduğu bilincinin oluşması için sanırım uyuduğu yerin hemen yanında 24 saat palplanş çakılması gerekiyor.

Doğrusunu isterseniz o arkadaşı anlayışla karşılamak gerekiyor, çünkü olay da aynen öyle başlamıştı.  Kuruçeşme sahillerinde konuşlanan gece kulüpleri  karşı kıyıdakileri uyutmayacak düzeyde yıllarca rahatsız etmeselerdi, ben de içinde olmak üzere Anadolu Sahili isyan etmeyecekti.  “Kötü komşu kişiyi ev sahibi yaptığı” gibi, “rahatsız edilmek de kişileri rahat yaşamak hakları olduğu bilincini geliştiriyor.”

Konuya çok çabuk eğilip çözüm getiren kurumlar olarak Beşiktaş Belediyesi ve Polat İnşaat’a ve bu konunun üzerinde çalışıp gereken önlemleri alan bütün ilgililere teşekkür ederim.

Gültekin Orhon

Kuzguncuklular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Reklamlar

10 Responses to Gürültü Kirliliği – Toplum ve Çevre Koruma Bilinci

 1. gultekinorhon dedi ki:

  Uzun olan yazıyı okumayacak kişiler için-
  Sonuç: 28 Mart, Cuma günü teyzemi tekrar dolaşmaya gittim. O arada Şantiye’ye de uğradım. Sanırım şu an isim de verebilirim.

  Gürültü kirliliğine neden olan şirket Polat İnşaat’tı. Genç bir mühendis arkadaşla sohbet ettik. Çarşamba günü Beşiktaş Belediyesi telefon ederek, yasal saatler konusunda kendilerini uyarıp saatlere uymalarını istemişler. Kendileri de saatlere uymaya başlamışlar.
  Tek bir sorun vardı, genç arkadaşım artık saatlere uyacağını söylemesine rağmen, bu kuralın gerekli olduğuna da pek inanmamıştı. Arkadaşın rahatsız edilmeden yaşama ve uyuma hakkı olduğu bilincinin oluşması için sanırım evinin hemen yanında 24 saat palplanş çakılması gerekiyordu.

  Doğrusunu isterseniz olay da aynen öyle başlamıştı. Kuruçeşme sahillerinde konuşlanmış olan gece kulüpleri karşı sahildakileri uyutmayacak düzeyde yıllarca rahatsız etmeselerdi, ben de içinde olmak üzere Anadolu Sahili isyan etmeyecekti. “Kötü komşu kişiyi ev sahibi yaptığı” gibi, “rahatsız edilmek de kişilerin rahat yaşamak hakları olduğu bilincini geliştiriyor.”

  Gürültü kirliliği konusuna çok çabuk eğilip çözüm getiren kurumlar olarak Beşiktaş Belediyesi ve Polat İnşaat’a ve bu konunun üzerinde çalışıp gereken önlemleri alan bütün ilgililere teşekkür ederim.

  Gültekin Orhon- 28 Mart, Cuma

  ÇESAD (Çevre Sağlığı Derneği)
  Yönetim Kurulu Üyesi

 2. ahmet çetin dedi ki:

  kuralların bu kadar güzel uygulandığını bilmek bile mutlu ediyor insanı…. emeğin ayrıca güzel olmuşş tebriklerr…

 3. Renan Kahyaoğlu dedi ki:

  Sayın Gultekin Bey,

  Oncelikle, emek verip boyle bir yaziyi paylastiginiz icin cok tesekkur ediyorum. Ayni problemi Sisli’de yine Polat Insaat’a ait bir santiye nedeniyle yasamaktayiz. Ve ne yapilabilir diye arastirma yaparken sizin sayfanizla karsilastik. Derhal orneginizdeki gibi dilekceler hazirladik, haftabasinda ilgili kurumlara fakslamak uzere.

  Girisiminiz bizi cesaretlendirdi ve harekete gecirdi. Bu ornek davranisiniz icin sizi tebrik ederim. Tekrar tesekkurler.

  Saygılarımla,
  Renan Kahyaoglu

 4. gultekinorhon dedi ki:

  Severek yaptım, yazımın katkı sağlamasına çok sevindim.

  Sayın Kahyaoğlu girişiminin sonucunu ve aynı konuda ek önerileri varsa bildirirse çok yararlı olur. İnanın çok yetenek ve değerleri olan bir toplumda yaşıyoruz. Bugünkü durumun kötülüğü gene bizden kaynaklanıyor. Oturduğumuz yerden kalkıp, harekete geçmiyoruz. harekete geçtiğimiz an çok şeyler değişiveriyor.

  Bu olayda sonuca ilgili kurumlarda varılamazsa (ki benim deneyimim çok duyarlı oldukları olduklarıdır) Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmalıdır. Savcılıkların kalıp başvuru formaları var. Ona uygun olarak, yasa ve yönetmelik maddelerine değinerek dilekçe verilmeli. Biz Kuzguncuklular Derneği olarak üç ayrı olayda Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduk. Hepsinde çok ilgi gördük ve sonuca çok çabuk ulaştık.

  Kolay gelsin.

  • ali arap türken dedi ki:

   arkadşım bende müzikle yapılan gürültüden muzdaribim. bir kafe sahibi her gün aynı gürültüyü yapıyo. kücük bir kasabada ilce belediyede ilgilenmiyo olayla, bu acıklamalarınla sanırım olayı kökten cözme şansım doğdu. çok teşkkür ederim eline sağlık
   a.arap türken

 5. şeyda dedi ki:

  Ülkemizde gürültü kirliliği denince iş makinaları veya dış çevreden gelen gürültüler geliyor akla.Ama komşular tarafından her gün uyandırılmak nedense hiç hesaba katılmıyor. Yaklaşık iki aydır sabah 7 de üst komşum tarafından uyandırılıyorum. Ama ne yazık ki Türkiye’de henüz bunu önleyici bir kanun yok. Evimden taşınmak istemiyorum ve ne yapacağımı da bilemiyorum.

 6. berk dedi ki:

  bu siteye cok teşekkür ederim

 7. berk dedi ki:

  bu sitenin anasini sikim

 8. ergun dedi ki:

  somaniye ili mekezde ikamat etemkteyim evimim yanında çok katlı inşaat çalışmaları hafta içi ve hafta sonu 07:00 da işe başloylar kanuna göre. bir vatandaş olarak bir hafta sonu evinde rahat bir uyku uyuma benim hakkım deyilmi vatandaşın hiç istirat etme hakkı yomu bende bir işciyim hafta içi zaten 6 :00 da kalkıyorum en azından hafta sonu bir kac saat fazla uyumayı hak etmiyormuzuz
  biz madur sayılmıyormuyoz bu konuda

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: